Kariera

Aplikacja

 

OGŁOSZENIE
O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM NA CZŁONKA ZARZĄDU.

spółki BOŚ Leasing - EKO Profit S.A. z siedzibą w Warszawie

 

Rada Nadzorcza Spółki ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na Członka Zarządu Spółki (Postępowanie):

§ 1

1. Kandydat przystępujący do postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu Spółki powinien spełniać następujące warunki:

 1. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

 2. posiadać co najmniej 7-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

 3. posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych w instytucjach finansowych,

 4. posiadać doświadczenie w obszarze funkcjonowania podmiotów świadczących usługi leasingowe,

 5. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać w pełni z praw publicznych,

 6. nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,

 7. nie być karany za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

 8. spełniać inne niż wyżej wymienione wymogi określone we właściwych przepisach prawa, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych, w szczególności wynikających z:

  1. Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,

  2. Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,

  3. Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami,

  4. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

 

2. Kandydatem przystępującym do postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

 2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

 3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

 4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A.,

 5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

 

§ 2

Określa się, że w trakcie przeprowadzanej z poszczególnymi kandydatami rozmowy kwalifikacyjnej oceniane będą w szczególności:

 1. Wiedza w zakresie działalności Spółki oraz sektora w jakim działa Spółka;

 2. Wiedza z zakresu oceny ryzyka leasingowego/kredytowego oraz znajomość zasad współpracy z bankami w zakresie zabezpieczenia wierzytelności;

 3. Wiedza w zakresie oceny projektów inwestycyjnych oraz ich finansowania;

 4. Znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego;

 5. Znajomość zasad audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej;

 6. Znajomość prawa pracy oraz zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników.

 

§ 3

Osoby zainteresowane udziałem w Postępowaniu proszone są o przesłanie następujących dokumentów:

 1. list motywacyjny;

 2. curriculum vitae;

 3. kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych;

 4. kopie dokumentów potwierdzających siedmioletni okres zatrudnienia;

 5. zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzającego niekaralność wydane z terminem nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia;

 6. pisemne oświadczenie kandydata o spełnianiu pozostałych warunków określonych w § 1 niniejszego ogłoszenia;

 7. pisemne oświadczenie w zakresie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Proponujemy następujący wzór klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb obecnego postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego przez spółkę BOŚ Leasing - EKO Profit S.A., zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane podaję dobrowolnie oraz przyjmuję do wiadomości, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wglądu do danych, ich poprawiania lub usunięcia oraz, że żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w postępowaniu i spowoduje niezwłoczne usunięcie moich danych.”

 

§ 4

Zgłoszenia (z dopiskiem na kopercie „Postępowanie na Członka Zarządu BOŚ Leasing – EKO Profit S.A.”) należy dostarczyć w zaklejonej kopercie na poniższy adres:

Mariusz Grab - Przewodniczący Rady Nadzorczej BOŚ Leasing - Eko Profit S.A.
ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa

 

§ 5

Termin składania ofert upływa w dniu 30 listopada 2021 roku o godzinie 15.00.

 

§ 6

 1. Oficjalne otwarcie zgłoszeń nastąpi komisyjnie pomiędzy 2 a 3 grudnia 2021 r.– pozytywna weryfikacja zgłoszonych wniosków, pod względem spełniania wymogów formalnych, stanowić będzie podstawę do przeprowadzenia z kandydatami rozmów kwalifikacyjnych.

 2. Zgłoszenia kandydatów niekompletne, złożone po upływie terminu wskazanego w paragrafie 5 lub niespełniające któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym nie podlegają rozpatrzeniu.

 

 

§ 7

1. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podawania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów.

2. O wyniku postępowania kwalifikacyjnego, a także o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, Rada Nadzorcza powiadomi kandydatów pisemnie lub pocztą elektroniczną.

3. Kandydatom nie przysługuje odwołanie od decyzji Rady Nadzorczej podjętych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego.

4. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zmiany terminów wskazanych w uchwale i ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym, o czym powiadomi kandydatów pisemnie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

5. Dokumenty przesłane przez osoby ubiegające się o stanowisko objęte ogłoszeniem, a nie wybrane na te stanowiska, będzie można odebrać osobiście w siedzibie Spółki, nie później niż w terminie 7 dni od daty wyboru kandydatów, a w przypadku niepodjęcia ich w tym terminie, zostaną odesłane kandydatom przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru.

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych
przez BOŚ LEASING – EKO PROFIT S.A.
w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym
na  Członka Zarządu BOŚ LEASING – EKO PROFIT S.A.

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych, to znaczy podmiotem, który samodzielnie decyduje o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowe jest BOŚ Leasing – EKO Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-832), przy ul. Żelaznej 32, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000336182, posiadającą NIP 5252462903, BDO 000512396, kapitał zakładowy 37 127 800 zł, (w całości opłacony) (dalej jako: „Spółka” lub „Administrator”).

 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy:

  1) listownie - pod adresem korespondencyjnym:

  BOŚ Leasing – Eko Profit Spółka Akcyjna

  ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa;

  2) telefonicznie pod numerem:

  +48 22 850 85 90;

  3) za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej:

  https://bosleasingekoprofit.pl/formularz_kontaktowy.html

 3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – jest nim: Mec. Monika Bogdał. Mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając e-mail na adres:
  ado.leasing@bosbank.pl  

 4. Administrator przetwarza podane przez Państwa dane osobowe dla potrzeb obecnego postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego przez BOŚ Leasing – EKO Profit S.A. na podstawie udzielonej przez Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) („RODO”) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych przez Spółkę oraz przysługujących Państwu praw zostały umieszczone na stronie internetowej Spółki, pod adresem: https://bosleasingekoprofit.pl/strona,rodo.html


 

×

Wyrażam zgodę na:


a. dokonywanie przez BOŚ Leasing - EKO Profit S. A., zwaną dalej „BEP”, następujących czynności w zakresie usług i produktów BEP oraz usług i produktów dystrybuowanych przez BEP:
- przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422),
- zużywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.243, z późn.zm.)

b. udostępnianie moich danych osobowych (imię nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail) przez BEP, podmiotom powiązanym kapitałowo z BEP i współpracującym z BEP (aktualna lista podmiotów powiązanych kapitałowo z BEP i współpracujących z BEP) i na przetwarzanie przez te podmioty moich danych osobowych w ich celach marketingowych.

c. dokonywanie przez podmioty powiązane kapitałowo z BEP i współpracujące z BEP następujących czynności w zakresie ich usług i produktów oraz usług i produktów dystrybuowanych przez te podmioty:
- przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną),
- używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.243, z późn.zm.)

Potwierdzam otrzymanie informacji o:
- prawie do niewyrażenia niniejszej zgody, jak również o możliwości jej wycofania w każdym czasie,
- dobrowolności podania powyższych danych,
- prawie dostępu do treści moich danych osobowych udostępnionych przeze mnie BEP oraz ich poprawiania.