Likwidacja szkody

Informacje niezbędne do zgłoszenia

Szkody na pojazdach
X
Przydarzyło Ci się zdarzenie komunikacyjne z udziałem przedmiotu leasingu? Szkodę należy zgłosić niezwłocznie Ubezpieczycielowi.

Poniżej wskazujemy jak i w jakim terminie należy zgłosić szkodę z polis zawartych w ramach naszych umów generalnych:
PZU niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty powstania szkody albo uzyskania o niej informacji. W przypadku szkody kradzieżowej, szkodę należy zgłosić nie później niż w najbliższym dniu roboczym, przy czym przez dzień roboczy rozumie się dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, przy uwzględnieniu obowiązku niezwłocznego powiadomienia policji o kradzieży pojazdu.
WARTA
  • poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia szkody na stronie internetowej www.warta.pl
  • telefonicznie, dzwoniąc na numer
     +48 502 308 308
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty powstania szkody albo uzyskania o niej informacji. W przypadku szkody kradzieżowej, szkodę należy zgłosić w ciągu 48 godzin od powzięcia informacji o kradzieży pojazdu, przy uwzględnieniu obowiązku powiadomienia policji w ciągu 12 godzin od powzięcia informacji o kradzieży pojazdu.
ERGO HESTIA niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powstania szkody albo uzyskania o niej informacji. W przypadku szkody kradzieżowej należy nie później niż w ciągu 24 godzin od wystąpienia zdarzenia lub powzięcia o nim informacji, powiadomić miejscową jednostkę policji.Jeśli zawarto polisę ubezpieczenia poza naszą umową generalną, szkodę należy zgłosić Ubezpieczycielowi w ciągu 7 dni od daty powstania szkody albo uzyskania o niej informacji, zgodnie ze wskazówkami zawartymi na jego stronie internetowej.

W przypadku wystąpienia szkody kradzieżowej należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie policję.

Kolejnym krokiem jest poinformowanie nas o szkodzie i wystąpienie o wydanie upoważnienia do naprawy przedmiotu leasingu / wypłaty odszkodowania.
W tym celu należy uzupełnić poniższy formularz.

Upoważnienia do naprawy pojazdów są wydawane dla następujących kategorii serwisów naprawczych:
- serwisu z sieci naprawczej Ubezpieczyciela,
-ASO,
-serwisu posiadającego uprawnienia do dokonywania napraw na podstawie wpisu w Rejestrze Polskiej Kwalifikacji Działalności (pozycja 4520Z).

W przypadku wystąpienia szkody całkowitej na przedmiocie leasingu upoważnienie jest wystawiane na BOŚ Leasing – EKO Profit S.A.

W sytuacji, gdyby potrzebna byłaby Państwu pomoc w procesie likwidacji szkody prowadzonej przez Ubezpieczyciela prosimy o kontakt z Nord Partner Sp. z o.o. pod adresem e-mail: szkody.bos@nordpartner.pl .
Szkody na majątku
X
Przydarzyło Ci się szkoda z udziałem przedmiotu leasingu? Szkodę należy zgłosić niezwłocznie Ubezpieczycielowi, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia uzyskania informacji o powstaniu szkody.

Szkodę należy zgłosić zgodnie ze wskazówkami zawartymi na stronie internetowej Ubezpieczyciela.

W przypadku wystąpienia szkody kradzieżowej należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie policję.

Kolejnym krokiem jest poinformowanie nas o szkodzie i wystąpienie o wydanie upoważnienia do naprawy przedmiotu leasingu / wypłaty odszkodowania.

W tym celu należy uzupełnić poniższy formularz.

W przypadku wystąpienia szkody całkowitej na przedmiocie leasingu upoważnienie jest wystawiane na BOŚ Leasing – EKO Profit S.A.

Po wystąpieniu szkody na mieniu Użytkownik jest zobowiązany do:

⦁    sporządzenia dokumentacji zdjęciowej uszkodzonego mienia bezpośrednio po szkodzie,
⦁    w miarę możliwości zapobieżeniu zwiększeniu się rozmiarów szkody,
⦁    w przypadku, gdy istnieją podstawy do podejrzeń, iż zdarzenie nastąpiło na skutek popełnienia przestępstwa, zawiadomienia o tym fakcie policji,
⦁    pozostawienia bez zmian miejsca szkody do czasu przybycia przedstawiciela Ubezpieczyciela, nie dłużej niż 7 dni, chyba, że zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia mienia pozostałego po szkodzie lub zmniejszenia rozmiarów szkody;
⦁    umożliwienia przedstawicielowi Ubezpieczyciela dokonania czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności szkody, zasadności i wysokości roszczenia oraz udzielenia w tym celu pomocy i wyjaśnień.

W sytuacji, gdyby potrzebna byłaby Państwu pomoc w procesie likwidacji szkody prowadzonej przez Ubezpieczyciela prosimy o kontakt z Nord Partner Sp. z o.o. pod adresem e-mail: szkody.bos@nordpartner.pl 

Formularz zgłoszenia szkody i wystąpienia o wydanie upoważnienia do naprawy pojazdu

Data zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela
Polityki prywatności i akceptuję jej postanowienia
Data zdarzenia (szkody)

Chciałbyś otrzymać pełną ofertę leasingu?

Pomożemy Ci wybrać najlepszą formę finansowania :)

Skontaktuj się z nami!

Zapytaj o leasing

Przeczytaj odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące oferty leasingu:

?Na jaki okres mogę zawrzeć umowę leasingu?

?Jaki jest maksymalny wiek maszyny, którą mogę sfinansować?

?Jakie dokumenty będą potrzebne podczas wnioskowania o finansowanie?

Dowiedz sie więcej

Wyrażam zgodę na:

a. dokonywanie przez BOŚ Leasing - EKO Profit S. A., zwaną dalej „BEP”, następujących czynności w zakresie usług i produktów BEP oraz usług i produktów dystrybuowanych przez BEP:
- przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422),
- zużywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.243, z późn.zm.)

b. udostępnianie moich danych osobowych (imię nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail) przez BEP, podmiotom powiązanym kapitałowo z BEP i współpracującym z BEP (aktualna lista podmiotów powiązanych kapitałowo z BEP i współpracujących z BEP) i na przetwarzanie przez te podmioty moich danych osobowych w ich celach marketingowych.

c. dokonywanie przez podmioty powiązane kapitałowo z BEP i współpracujące z BEP następujących czynności w zakresie ich usług i produktów oraz usług i produktów dystrybuowanych przez te podmioty:
- przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną),
- używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.243, z późn.zm.)

Potwierdzam otrzymanie informacji o:
- prawie do niewyrażenia niniejszej zgody, jak również o możliwości jej wycofania w każdym czasie,
- dobrowolności podania powyższych danych,
- prawie dostępu do treści moich danych osobowych udostępnionych przeze mnie BEP oraz ich poprawiania.

Wyrażam zgodę na:

a. dokonywanie przez BOŚ Leasing - EKO Profit S. A., zwaną dalej „BEP”, następujących czynności w zakresie usług i produktów BEP oraz usług i produktów dystrybuowanych przez BEP:
Potwierdzam otrzymanie informacji o:
- prawie do niewyrażenia niniejszej zgody, jak również o możliwości jej wycofania w każdym czasie,
- dobrowolności podania powyższych danych,
- prawie dostępu do treści moich danych osobowych udostępnionych przeze mnie BEP oraz ich poprawiania.