Leasing finansowy

Leasing w dzisiejszych czasach jest bardzo popularnym instrumentem nabywania aktywów.

Leasing finansowy polega na przekazaniu w użytkowanie przez Leasingodawcę na określony czas wskazanych przez Leasingobiorcę aktywów. Leasingobiorca ponosi w związku z tą usługą opłaty składające się z części kapitałowej i odsetkowej. Amortyzacji przedmiotu umowy leasingu finansowego dokonuje Leasingobiorca.

W przypadku leasingu finansowego nie istnieją formalne ograniczenia okresu umowy.

Koszty po stronie Leasingobiorcy w przypadku tego typu umowy stanowią odpisy amortyzacyjne oraz  część odsetkowa miesięcznej opłaty.

Leasing finansowy z punktu widzenia ustawy o podatku VAT jest traktowany jako dostawa towaru. Powoduje to konieczność zapłaty podatku VAT od kapitału i odsetek przy zawieraniu umowy leasingu.

W leasingu finansowym nie ma wykupu. Leasingobiorca staje się właścicielem przedmiotu umowy po zapłaceniu wszystkich opłat wynikających z umowy.

Zalety leasingu finansowego:

  • Atrakcyjny dla przedmiotów objętych podatkiem VAT innym niż 23% z uwagi na możliwość zastosowania stawki VAT jak dla przedmiotu finansowanego
  • Możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych z uwagi na ewidencjonowanie przedmiotu finansowania po stronie Leasingobiorcy
  • Elastyczność w zakresie okresu trwania umowy z uwagi na brak ograniczeń prawnych

Ostateczny wybór formy finansowania należy do przedsiębiorcy, tylko on jest w stanie zdecydować jaka forma będzie najkorzystniejsza, biorąc pod uwagę rodzaj wykonywanej działalności, przewidywany okres użytkowania aktywa mającego być przedmiotem finansowania oraz aspekty finansowe.

Nasi Doradcy chętnie odpowiedzą na Państwa pytania aby ułatwić wybór formy finansowania.

Chciałbyś otrzymać pełną ofertę leasingu?

Pomożemy Ci wybrać najlepszą formę finansowania :)

Skontaktuj się z nami!

Zapytaj o leasing

Przeczytaj odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące oferty leasingu:

?Na jaki okres mogę zawrzeć umowę leasingu?

?Jaki jest maksymalny wiek maszyny, którą mogę sfinansować?

?Jakie dokumenty będą potrzebne podczas wnioskowania o finansowanie?

Dowiedz sie więcej

Wyrażam zgodę na:

a. dokonywanie przez BOŚ Leasing - EKO Profit S. A., zwaną dalej „BEP”, następujących czynności w zakresie usług i produktów BEP oraz usług i produktów dystrybuowanych przez BEP:
- przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422),
- zużywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.243, z późn.zm.)

b. udostępnianie moich danych osobowych (imię nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail) przez BEP, podmiotom powiązanym kapitałowo z BEP i współpracującym z BEP (aktualna lista podmiotów powiązanych kapitałowo z BEP i współpracujących z BEP) i na przetwarzanie przez te podmioty moich danych osobowych w ich celach marketingowych.

c. dokonywanie przez podmioty powiązane kapitałowo z BEP i współpracujące z BEP następujących czynności w zakresie ich usług i produktów oraz usług i produktów dystrybuowanych przez te podmioty:
- przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną),
- używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.243, z późn.zm.)

Potwierdzam otrzymanie informacji o:
- prawie do niewyrażenia niniejszej zgody, jak również o możliwości jej wycofania w każdym czasie,
- dobrowolności podania powyższych danych,
- prawie dostępu do treści moich danych osobowych udostępnionych przeze mnie BEP oraz ich poprawiania.

Wyrażam zgodę na:

a. dokonywanie przez BOŚ Leasing - EKO Profit S. A., zwaną dalej „BEP”, następujących czynności w zakresie usług i produktów BEP oraz usług i produktów dystrybuowanych przez BEP:
Potwierdzam otrzymanie informacji o:
- prawie do niewyrażenia niniejszej zgody, jak również o możliwości jej wycofania w każdym czasie,
- dobrowolności podania powyższych danych,
- prawie dostępu do treści moich danych osobowych udostępnionych przeze mnie BEP oraz ich poprawiania.