Leasing operacyjny

Leasing w dzisiejszych czasach jest bardzo popularnym instrumentem nabywania aktywów.

Leasing operacyjny jest, obok kredytu bankowego głównym źródłem finansowania zakupów inwestycyjnych wykorzystywanym przez polskich przedsiębiorców. Dzięki prostocie tego instrumentu jego pozyskanie jest ułatwione. Dodatkowym atutem jest łatwość rozliczeń po stronie Leasingobiorcy. Leasingodawca przekazuje określone aktywo Leasingobiorcy na określony w umowie czas. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami okres umowy nie może trwać krócej niż 40% normatywnego okresu amortyzacji.

 

Po okresie umowy Leasingobiorca ma prawo do wykupu  przedmiotu umowy po uiszczeniu wcześniej określonej wartości końcowej która jest uzależniona od kresu umowy oraz stawki amortyzacji dla aktywa będącego przedmiotem finansowania.

Przedmiot umowy stanowi składnik majątku Leasingodawcy i to on dokonuje odpisów amortyzacyjnych.

W przypadku tego typu umowy po stronie Leasingobiorcy koszty stanowią opłaty takie jak: opłaty wymagane przy zawieraniu umowy, miesięczne opłaty oraz  wszelkie koszty związane z użytkowaniem przedmiotu będącego przedmiotem umowy leasingu.

Leasing operacyjny z punktu widzenia ustawy o podatku VAT jest traktowany jako usługa co powoduje, że jest naliczany do każdej opłaty i podlega odliczeniu po stronie Leasingobiorcy na obowiązujących zasadach.

Należy zwrócić uwagę, że suma ustalonych w umowie opłat pomniejszona o należny podatek VAT musi odpowiadać co najmniej wartości początkowej przedmiotu umowy.

Zalety leasingu operacyjnego:

  • Możliwość angażowania mniejszej ilości środków własnych z uwagi na brak konieczności płatności całego podatku VAT jednorazowo
  • Optymalizacja podatkowa z uwagi na możliwość zaliczenia w koszty pełnych opłat uiszczanych przez Leasingobiorcę do Leasingodawcy
  • Brak konieczności uiszczania całości podatku VAT z uwagi na naliczanie tylko do bieżących opłat uiszczanych do Leasingodawcy

Ostateczny wybór formy finansowania należy do przedsiębiorcy, tylko on jest w stanie jaka forma będzie najkorzystniejsza, biorąc pod uwagę rodzaj wykonywanej działalności, przewidywany okres użytkowania aktywa mającego być przedmiotem finansowania oraz aspekty finansowe.

Nasi Doradcy chętnie odpowiedzą na Państwa pytania aby ułatwić wybór formy finansowania.

Chciałbyś otrzymać pełną ofertę leasingu?

Pomożemy Ci wybrać najlepszą formę finansowania :)

Skontaktuj się z nami!

Zapytaj o leasing

Przeczytaj odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące oferty leasingu:

?Na jaki okres mogę zawrzeć umowę leasingu?

?Jaki jest maksymalny wiek maszyny, którą mogę sfinansować?

?Jakie dokumenty będą potrzebne podczas wnioskowania o finansowanie?

Dowiedz sie więcej

Wyrażam zgodę na:

a. dokonywanie przez BOŚ Leasing - EKO Profit S. A., zwaną dalej „BEP”, następujących czynności w zakresie usług i produktów BEP oraz usług i produktów dystrybuowanych przez BEP:
- przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422),
- zużywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.243, z późn.zm.)

b. udostępnianie moich danych osobowych (imię nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail) przez BEP, podmiotom powiązanym kapitałowo z BEP i współpracującym z BEP (aktualna lista podmiotów powiązanych kapitałowo z BEP i współpracujących z BEP) i na przetwarzanie przez te podmioty moich danych osobowych w ich celach marketingowych.

c. dokonywanie przez podmioty powiązane kapitałowo z BEP i współpracujące z BEP następujących czynności w zakresie ich usług i produktów oraz usług i produktów dystrybuowanych przez te podmioty:
- przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną),
- używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.243, z późn.zm.)

Potwierdzam otrzymanie informacji o:
- prawie do niewyrażenia niniejszej zgody, jak również o możliwości jej wycofania w każdym czasie,
- dobrowolności podania powyższych danych,
- prawie dostępu do treści moich danych osobowych udostępnionych przeze mnie BEP oraz ich poprawiania.

Wyrażam zgodę na:

a. dokonywanie przez BOŚ Leasing - EKO Profit S. A., zwaną dalej „BEP”, następujących czynności w zakresie usług i produktów BEP oraz usług i produktów dystrybuowanych przez BEP:
Potwierdzam otrzymanie informacji o:
- prawie do niewyrażenia niniejszej zgody, jak również o możliwości jej wycofania w każdym czasie,
- dobrowolności podania powyższych danych,
- prawie dostępu do treści moich danych osobowych udostępnionych przeze mnie BEP oraz ich poprawiania.