Źródło energii z wiatru lub wody

Masz pomysł na biznes związany z odnawialnym źródłami energii takimi jak wiatr czy woda? Finansujemy elementy instalacji pozwalające na uniezależnienie się od ciągłego wzrostu cen energii elektrycznej lub zostaniesz producentem energii dostarczanej do sieci energetycznej na podstawie umowy z dystrybutorem energii.

Grafika

Finansowanie generatorów energii pozwoli zapewnić sobie przychody ze sprzedaży na wiele lat a co za tym idzie stabilność finansową.

Oferta finansowania OZE skierowana jest do przedsiębiorców o różnej skali biznesu oraz spółek celowych.

Korzyści możliwe do uzyskania z finansowania instalacji OZE:

- Zmniejszenie obciążeń za energię elektryczną w okresie trwania finansowania
- Zminimalizowanie obciążeń za energię elektryczną po okresie finansowania
- Generowanie dodatkowych przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej
- Zmniejszenie wpływu biznesu na środowisko naturalne
- Wykorzystanie nieograniczonych zasobów w postaci darmowej siły wiatru lub wody


BOŚ Leasing – EKO Profit S.A. może zaproponować finansowanie w postaci:

- Leasingu operacyjnego
- Leasingu finansowego
- Pożyczki leasingowej


BOŚ Leasing – Eko Profit S.A. jest jedynym na rynku leasingu podmiotem oferującym obok finansowania doradztwo w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych we wszystkich dziedzinach ochrony środowiska. Naszym atutem jest Zespół Doradców zajmujących się dodatkowo montażem finansowym projektów proekologicznych z wykorzystaniem środków NFOŚiGW i WFOŚiGW.

BOŚ Leasing – Eko Profit S.A. z przyjemnością:

- Doradzi w zakresie doboru formy finansowania
- Doradzi w zakresie możliwości pozyskania dofinansowania z wykorzystaniem środków - NFOŚiGW i WFOŚiGW
- Sfinansuje zakup wybranej instalacji
- Przedstawi atrakcyjną ofertę ubezpieczenia


Zapraszamy do kontaktu z Zespołem BOŚ Leasing – EKO Profit S.A.
doradztwo@bosbnak.pl
leasing@bosbank.pl

Wyrażam zgodę na:

a. dokonywanie przez BOŚ Leasing - EKO Profit S. A., zwaną dalej „BEP”, następujących czynności w zakresie usług i produktów BEP oraz usług i produktów dystrybuowanych przez BEP:
- przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422),
- zużywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.243, z późn.zm.)

b. udostępnianie moich danych osobowych (imię nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail) przez BEP, podmiotom powiązanym kapitałowo z BEP i współpracującym z BEP (aktualna lista podmiotów powiązanych kapitałowo z BEP i współpracujących z BEP) i na przetwarzanie przez te podmioty moich danych osobowych w ich celach marketingowych.

c. dokonywanie przez podmioty powiązane kapitałowo z BEP i współpracujące z BEP następujących czynności w zakresie ich usług i produktów oraz usług i produktów dystrybuowanych przez te podmioty:
- przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną),
- używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.243, z późn.zm.)

Potwierdzam otrzymanie informacji o:
- prawie do niewyrażenia niniejszej zgody, jak również o możliwości jej wycofania w każdym czasie,
- dobrowolności podania powyższych danych,
- prawie dostępu do treści moich danych osobowych udostępnionych przeze mnie BEP oraz ich poprawiania.

Wyrażam zgodę na:

a. dokonywanie przez BOŚ Leasing - EKO Profit S. A., zwaną dalej „BEP”, następujących czynności w zakresie usług i produktów BEP oraz usług i produktów dystrybuowanych przez BEP:
Potwierdzam otrzymanie informacji o:
- prawie do niewyrażenia niniejszej zgody, jak również o możliwości jej wycofania w każdym czasie,
- dobrowolności podania powyższych danych,
- prawie dostępu do treści moich danych osobowych udostępnionych przeze mnie BEP oraz ich poprawiania.