Zielony transport publiczny - dotacje

Ministerstwo Klimatu ogłosiło nowy program wspierania e-mobilności w Polsce. W ramach projektu „Zielony Transport Publiczny” Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) będzie przyjmował zgłoszenia na dofinansowania do autobusów elektrycznych, wodorowych i trolejbusów oraz na wsparcie podczas budowy infrastruktury.

Grafika

Zielony Transport Publiczny – założenia, daty, warunki, cele
 
Program naborów wniosków rozłożono na trzy nadchodzące lata: rok 2021, 2022 i 2023.
 
W pierwszym naborze, od 4 stycznia do 15 grudnia 2021 r., poziom dofinansowania wyniesie 80% kosztów kwalifikowanych zakupu autobusów o napędzie elektrycznym oraz trolejbusów, a w przypadku autobusów wodorowych dotacje będą sięgać aż 90 proc. w całym okresie trwania programu z uwagi na innowacyjny charakter tej technologii.
 
W kolejnych latach poziom dofinansowania przedstawia się następująco:
 
-  do 80 (2021), 70 (2022) lub 60 (2023) procent dofinansowania do zakupu autobusu elektrycznego i trolejbusu,
 
-  do 90 (2021-23) procent dofinansowania na zakup autobusu wodorowego,
 
-  do 50 procent zwrotu kosztów kwalifikowanych przy budowie stacji tankowania wodoru,
 
-  pożyczkę na sfinansowanie pozostałych wydatków.
 
Budżet całego programu wynosi 1,3 miliarda złotych, z czego 1,1 miliarda złotych zostanie przeznaczone na bezzwrotne dotacje. Powinno to pozwolić, na zakup co najmniej 500 autobusów elektrycznych i zasilanych ogniwami paliwowymi. Choć pierwszy nabór wniosków wystartuje się 4 stycznia 2021 roku, będą się do niego kwalifikowały pojazdy zakupione od 1 października 2020 roku
 
W projekcie „Zielony Transport Publiczny” mogą wziąć udział organizatorzy i operatorzy transportu publicznego, w tym m.in. samorządy.
 
Zapraszamy do kontaktu z Zespołem Doradczym BOŚ Leasing - EKO Profit S.A.
doradztwo@bosbank.pl

Wyrażam zgodę na:

a. dokonywanie przez BOŚ Leasing - EKO Profit S. A., zwaną dalej „BEP”, następujących czynności w zakresie usług i produktów BEP oraz usług i produktów dystrybuowanych przez BEP:
- przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422),
- zużywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.243, z późn.zm.)

b. udostępnianie moich danych osobowych (imię nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail) przez BEP, podmiotom powiązanym kapitałowo z BEP i współpracującym z BEP (aktualna lista podmiotów powiązanych kapitałowo z BEP i współpracujących z BEP) i na przetwarzanie przez te podmioty moich danych osobowych w ich celach marketingowych.

c. dokonywanie przez podmioty powiązane kapitałowo z BEP i współpracujące z BEP następujących czynności w zakresie ich usług i produktów oraz usług i produktów dystrybuowanych przez te podmioty:
- przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną),
- używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.243, z późn.zm.)

Potwierdzam otrzymanie informacji o:
- prawie do niewyrażenia niniejszej zgody, jak również o możliwości jej wycofania w każdym czasie,
- dobrowolności podania powyższych danych,
- prawie dostępu do treści moich danych osobowych udostępnionych przeze mnie BEP oraz ich poprawiania.

Wyrażam zgodę na:

a. dokonywanie przez BOŚ Leasing - EKO Profit S. A., zwaną dalej „BEP”, następujących czynności w zakresie usług i produktów BEP oraz usług i produktów dystrybuowanych przez BEP:
Potwierdzam otrzymanie informacji o:
- prawie do niewyrażenia niniejszej zgody, jak również o możliwości jej wycofania w każdym czasie,
- dobrowolności podania powyższych danych,
- prawie dostępu do treści moich danych osobowych udostępnionych przeze mnie BEP oraz ich poprawiania.