Raport ekologiczny

Zespół ekologów BOŚ Banku opublikował 23. Raport ekologiczny, w którym podsumował roczną proekologiczną działalność BOŚ Banku na tle globalnych wyzwań, z jakimi boryka się szeroko rozumiana ochrona środowiska.

Grafika

Raport ekologiczny jest wydawnictwem przygotowywanym corocznie od 1999 roku. Podsumowuje  kluczowe zagadnienia i wskazuje kierunki rozwoju działań na rzecz poprawy klimatu  związane z unijnymi i krajowymi regulacjami oraz dokumentami strategicznymi wpływającymi na rozwój rynku przedsięwzięć proekologicznych. W Raporcie można zobaczyć jak wyglądał portfel kredytów proekologicznych w 2019 roku oraz przeczytać o niektórych inwestycjach klientów BOŚ, zrealizowanych w okresie 2019-2020.
 
Ponadto, można zapoznać się w nim z działalnością spółek Grupy Kapitałowej BOŚ w tym również Spółką BOŚ Leasing – EKO Profit S.A. która świadczy kompleksowe usługi w obszarze leasingu oraz doradztwa finansowego, w szczególności w obszarze odnawialnych źródeł energii.

W 2019 r. zakończono realizację 811 inwestycji proekologicznych finansowanych przez BOŚ o łącznej wartości kosztorysowej 651,3 mln zł. 77% zrealizowanych projektów proekologicznych stanowiły inwestycje z zakresu ochrony atmosfery.

 
Zapraszamy do zapoznania się z Raportem ekologicznym Banku Ochrony Środowiska - pobierz.

 

Wyrażam zgodę na:

a. dokonywanie przez BOŚ Leasing - EKO Profit S. A., zwaną dalej „BEP”, następujących czynności w zakresie usług i produktów BEP oraz usług i produktów dystrybuowanych przez BEP:
- przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422),
- zużywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.243, z późn.zm.)

b. udostępnianie moich danych osobowych (imię nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail) przez BEP, podmiotom powiązanym kapitałowo z BEP i współpracującym z BEP (aktualna lista podmiotów powiązanych kapitałowo z BEP i współpracujących z BEP) i na przetwarzanie przez te podmioty moich danych osobowych w ich celach marketingowych.

c. dokonywanie przez podmioty powiązane kapitałowo z BEP i współpracujące z BEP następujących czynności w zakresie ich usług i produktów oraz usług i produktów dystrybuowanych przez te podmioty:
- przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną),
- używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.243, z późn.zm.)

Potwierdzam otrzymanie informacji o:
- prawie do niewyrażenia niniejszej zgody, jak również o możliwości jej wycofania w każdym czasie,
- dobrowolności podania powyższych danych,
- prawie dostępu do treści moich danych osobowych udostępnionych przeze mnie BEP oraz ich poprawiania.

Wyrażam zgodę na:

a. dokonywanie przez BOŚ Leasing - EKO Profit S. A., zwaną dalej „BEP”, następujących czynności w zakresie usług i produktów BEP oraz usług i produktów dystrybuowanych przez BEP:
Potwierdzam otrzymanie informacji o:
- prawie do niewyrażenia niniejszej zgody, jak również o możliwości jej wycofania w każdym czasie,
- dobrowolności podania powyższych danych,
- prawie dostępu do treści moich danych osobowych udostępnionych przeze mnie BEP oraz ich poprawiania.