Dotacje na OZE – województwo warmińsko-mazurskie

W województwie warmińsko-mazurskim od 2 do 20 listopada będzie można składać wnioski w konkursie 4.1: Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Grafika

Dofinansowanie w ramach Zadania 1. dotyczy budowy, rozbudowy oraz przebudowy infrastruktury, w tym zakupu niezbędnych urządzeń, dotyczących produkcji energii z OZE, w tym elektrowni wiatrowych do 200 kWe. Na inwestycje przeznacza się 0,5 mln euro.
 
O dotację mogą wnioskować przedsiębiorcy, samorządy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz inne podmioty prawne.
 
„W przypadku energii uzyskanej na bazie wiatru dofinansowanie będą mogły otrzymać wyłącznie pojedyncze i niskie elektrownie wiatrowe (rozumiane jako pojedyncze instalacje o łącznej mocy do 200 kWe, na które może się składać zestaw urządzeń połączonych ze sobą technicznie, o wysokości do max. 50 m w stanie wzniesionej łopaty wirnika (śmigła) i nienaruszające walorów krajobrazowych otoczenia.”- czytamy w ogłoszeniu o konkursie.
 
Dotacja wynosi maksymalnie do 85 proc., ale w przypadku projektów podpadających pod pomoc publiczną może być mniejsza. Minimalna wartość projektu to 300 tys. zł.
 
Wskażemy Ci różnorodne formy finansowania – zapraszamy do kontaktu
Zespół Doradczy BOŚ Leasing – EKO Profit S.A.
doradztwo@bosbank.pl

Wyrażam zgodę na:

a. dokonywanie przez BOŚ Leasing - EKO Profit S. A., zwaną dalej „BEP”, następujących czynności w zakresie usług i produktów BEP oraz usług i produktów dystrybuowanych przez BEP:
- przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422),
- zużywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.243, z późn.zm.)

b. udostępnianie moich danych osobowych (imię nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail) przez BEP, podmiotom powiązanym kapitałowo z BEP i współpracującym z BEP (aktualna lista podmiotów powiązanych kapitałowo z BEP i współpracujących z BEP) i na przetwarzanie przez te podmioty moich danych osobowych w ich celach marketingowych.

c. dokonywanie przez podmioty powiązane kapitałowo z BEP i współpracujące z BEP następujących czynności w zakresie ich usług i produktów oraz usług i produktów dystrybuowanych przez te podmioty:
- przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną),
- używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.243, z późn.zm.)

Potwierdzam otrzymanie informacji o:
- prawie do niewyrażenia niniejszej zgody, jak również o możliwości jej wycofania w każdym czasie,
- dobrowolności podania powyższych danych,
- prawie dostępu do treści moich danych osobowych udostępnionych przeze mnie BEP oraz ich poprawiania.

Wyrażam zgodę na:

a. dokonywanie przez BOŚ Leasing - EKO Profit S. A., zwaną dalej „BEP”, następujących czynności w zakresie usług i produktów BEP oraz usług i produktów dystrybuowanych przez BEP:
Potwierdzam otrzymanie informacji o:
- prawie do niewyrażenia niniejszej zgody, jak również o możliwości jej wycofania w każdym czasie,
- dobrowolności podania powyższych danych,
- prawie dostępu do treści moich danych osobowych udostępnionych przeze mnie BEP oraz ich poprawiania.