Program „Nowa energia” był głównym tematem webinarium zorganizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W wydarzeniu, które odbyło się 25 listopada 2020 r., udział wziął wiceminister klimatu i środowisk

Dofinansowanie na polskie technologie wodorowe - Program Nowa Energia

  • Dodano: BOŚ Leasing - EKO Profit S.A.
  • 14.12.2020

Program „Nowa energia” był głównym tematem webinarium zorganizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W wydarzeniu, które odbyło się 25 listopada 2020 r., udział wziął wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska. Wiceminister klimatu i środowiska zwrócił uwagę, że technologie wodorowe są i będą wspierane w Polsce.

NFOŚiGW ma uruchomić program Nowa Energia, w którym o dofinansowanie będą mogły ubiegać się krajowe przedsiębiorstwa pracujące nad technologiami w jednym z sześciu obszarów: 1. Wielopaliwowe bloki z magazynami ciepła lub chłodu, 2. Produkcja, transport, magazynowanie i wykorzystanie wodoru, 3. Inteligentne miasta energii, 4. Plusenergetyczne budynki, 5. Stabilne, bezemisyjne źródła energii, 6. Samowystarczalne klastry energetyczne.
 
O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców, realizujący "przedsięwzięcia inwestycyjno-innowacyjne zakładające uruchomienie produkcji nowego lub zmodernizowanego wyrobu i wdrożenie nowej lub znacząco udoskonalonej technologii, lub rozwiązanie we własnej działalności służące poprawie efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko".
 
W dofinansowanych projektach ma zostać dopuszczone przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, jeśli na etapie realizacji przedsięwzięcia stwierdzono, że są one konieczne do wprowadzenia na rynek danego produktu.
 
Dofinansowanie ma być przyznawane głównie w formie zwrotnej. Z całkowitego budżetu programu, mającego wynieść aż 2,5 mld zł, na rynkowe lub preferencyjne pożyczki NFOŚiGW chce przeznaczyć 2,3 mld zł, a na dotacje 200 mln zł. Przy tym dotacje mają zostać przeznaczone na realizację prac badawczo-rozwojowych.
 
Pożyczki mają być udzielane w wysokości do 85 proc. kosztów kwalifikowanych, a maksymalna wysokość dotacji ma wynieść maksymalnie 15 proc. kapitału uzyskanej pożyczki.
 
Beneficjent programu Nowa Energia będzie mógł liczyć na umorzenie do 25 proc. kapitału wypłaconej pożyczki.
 
Ponadto NFOŚIGW przewiduje możliwość przyznania po zakończeniu przedsięwzięcia i osiągnięciu przyjętych wskaźników tzw. premii innowacyjnej poprzez pomniejszenie maksymalnie 20 proc. kwoty kapitału pożyczki – w wyniku proporcjonalnego zmniejszenia pozostałych do spłaty rat. Zapis mający charakter przyrzeczenia udzielenia takiej premii ma pojawiać się w umowie o dofinansowanie, przy czym warunkiem będzie określenie wskaźników produktu i rezultatu.
 
Nabory wniosków o dofinansowanie z Nowej Energii mają być prowadzone w krótkich okresach, przy czym pierwszy, pilotażowy nabór z budżetem 600 mln zł ma dotyczyć technologii wodorowych i powinien odbyć się na początku 2021 r.
 
W pilotażu wspierane mają być przedsięwzięcia mające na celu rozwój technologii produkcji wodoru z OZE, dostosowania infrastruktury do transportu i magazynowania wodoru, budowy wielkoskalowych magazynów wodoru, tworzenia synergii zgodnie z koncepcją łączenia sektorów, a także wykorzystania wodoru w transporcie drogowym, kolejowym lub wodnym.
 
Zapraszamy do kontaktu z Zespołem Doradczym BOŚ Leasing – EKO Profit S.A.
doradztwo@bosbank.pl
 

×

Wyrażam zgodę na:


a. dokonywanie przez BOŚ Leasing - EKO Profit S. A., zwaną dalej „BEP”, następujących czynności w zakresie usług i produktów BEP oraz usług i produktów dystrybuowanych przez BEP:
- przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422),
- zużywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.243, z późn.zm.)

b. udostępnianie moich danych osobowych (imię nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail) przez BEP, podmiotom powiązanym kapitałowo z BEP i współpracującym z BEP (aktualna lista podmiotów powiązanych kapitałowo z BEP i współpracujących z BEP) i na przetwarzanie przez te podmioty moich danych osobowych w ich celach marketingowych.

c. dokonywanie przez podmioty powiązane kapitałowo z BEP i współpracujące z BEP następujących czynności w zakresie ich usług i produktów oraz usług i produktów dystrybuowanych przez te podmioty:
- przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną),
- używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.243, z późn.zm.)

Potwierdzam otrzymanie informacji o:
- prawie do niewyrażenia niniejszej zgody, jak również o możliwości jej wycofania w każdym czasie,
- dobrowolności podania powyższych danych,
- prawie dostępu do treści moich danych osobowych udostępnionych przeze mnie BEP oraz ich poprawiania.