O dofinansowanie na zakup stacji ładowania aut elektrycznych mogą wystąpić jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy, a także spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

Do 75 proc. dotacji na zakup stacji ładowania aut elektrycznych

  • Dodano: BOŚ Leasing - EKO Profit S.A.
  • 28.12.2020

O dofinansowanie na zakup stacji ładowania aut elektrycznych mogą wystąpić jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy, a także spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaprezentowało projekt rozporządzenia określającego zasady dofinansowania zakupu i instalacji ogólnodostępnych oraz prywatnych stacji ładowania samochodów elektrycznych. 
 
Na dotacje do zakupu i montażu stacji ładowania Ministerstwo Klimatu chce przeznaczyć 800 mln zł.
 
O dofinansowanie mogą wystąpić jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy, a także spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.
 
Dofinansowanie w wysokości 50 proc. kosztów kwalifikowanych będzie można pozyskać na uruchomienie ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych o maksymalnej mocy 150 kW, zwiększenie mocy istniejącej stacji do takiego poziomu, a także na uruchomienie stacji tankowania wodorem. W przypadku stacji ogólnodostępnych zlokalizowanych w gminach, w których liczba mieszkańców nie przekracza 100 tys. ze względu na wolniejszy niż w większych gminach rozwój rynku usług ładowania pojazdów elektrycznych, będzie obowiązywał zwiększony o 25 pkt proc. poziom wsparcia
 
W przypadku zakupu i montażu stacji ładowania, innej niż ogólnodostępna, maksymalna wysokość dotacji wyniesie 25 proc. kosztów kwalifikowanych. W przypadku montażu instalacji o mocy do 22 kW lub zwiększenia mocy istniejącego punktu do takiego poziom dofinansowanie może zostać zwiększone do 50 proc. Ponadto autorzy rozporządzenia chcą wprowadzić maksymalne kwoty dotacji w przypadku stacji innych niż ogólnodostępne. Dla punktów ładowania o mocy do 11 kW ma to być 7,5 tys. zł,  dla ładowarek o mocy do 22 kW – 10 tys. zł, do 100 kW – 27,5 tys. zł, a dla punktów o mocy maksymalnej 150 kW – 47,5 tys. zł. Maksymalna wartość pomocy na jedną stację nie może przekroczyć 3 mln zł.
 
Pomoc ma być udzielana w ramach programów priorytetowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w terminie do 31 grudnia 2023 r. Pieniądze maja pochodzić z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu zarządzanego przez NFOŚiGW, do którego trafiają środki w wysokości 0,1 proc. uzasadnionego zwrotu z kapitału zaangażowanego w wykonywaną działalność gospodarczą w zakresie przesyłania energii elektrycznej zgonie z ustawą Prawo energetyczne, wpływy z tytułu opłaty zastępczej, a także wpływy z tytułu opłaty emisyjnej. Planowane w latach 2021-2025 przychody NFOŚiGW z tych źródeł szacuje się na 2,418 mld zł.
 
Wejście w życie rozporządzenia będzie dopiero pierwszym krokiem w celu uruchomienia dopłat. Kolejnym będzie uzyskanie zgody Komisji Europejskiej, a na końcu potrzebne będzie uchwalenie i uruchomienie programu priorytetowego NFOŚiGW.
 
Zapraszamy do kontaktu z Zespołem Doradczym BOŚ Leasing – EKO Profit S.A.
doradztwo@bosbank.pl

×

Wyrażam zgodę na:


a. dokonywanie przez BOŚ Leasing - EKO Profit S. A., zwaną dalej „BEP”, następujących czynności w zakresie usług i produktów BEP oraz usług i produktów dystrybuowanych przez BEP:
- przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422),
- zużywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.243, z późn.zm.)

b. udostępnianie moich danych osobowych (imię nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail) przez BEP, podmiotom powiązanym kapitałowo z BEP i współpracującym z BEP (aktualna lista podmiotów powiązanych kapitałowo z BEP i współpracujących z BEP) i na przetwarzanie przez te podmioty moich danych osobowych w ich celach marketingowych.

c. dokonywanie przez podmioty powiązane kapitałowo z BEP i współpracujące z BEP następujących czynności w zakresie ich usług i produktów oraz usług i produktów dystrybuowanych przez te podmioty:
- przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną),
- używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.243, z późn.zm.)

Potwierdzam otrzymanie informacji o:
- prawie do niewyrażenia niniejszej zgody, jak również o możliwości jej wycofania w każdym czasie,
- dobrowolności podania powyższych danych,
- prawie dostępu do treści moich danych osobowych udostępnionych przeze mnie BEP oraz ich poprawiania.