Doradztwo corporate finance

Świadczymy usługi doradcze wspierające procesy decyzyjne przedsiębiorstw. Kompleksowe wsparcie jakiego udzielamy, ma na celu maksymalizację wartości biznesu oraz zapewnienie stabilnych podstaw dla  długookresowego rozwoju.

Zostaw kontakt

Wskażemy Ci różnorodne formy finansowania...

 

W czym możemy Ci pomóc?

W ramach usług doradczych świadczymy usługi w zakresie:

 • Przygotowania modeli finansowych
 • Przygotowanie wniosków o finansowanie preferencyjne
 • Sporządzania biznesplanów i studiów wykonalności
 • Opracowywanie programów restrukturyzacyjnych i optymalizacyjnych
 • Przygotowywanie analiz, opinii, ocena opłacalności przedsięwzięć
 • Due diligence/ analizy techniczno-ekonomiczne

W przypadku podejmowanych przez Klientów projektów inwestycyjnych, pomagamy uporządkować stronę dokumentacyjną projektu, sporządzamy biznesplan, projekcje finansowe, studium wykonalności inwestycji.

Sporządzamy analizy i programy restrukturyzacyjne i optymalizacyjne dla funkcjonujących przedsiębiorstw, które potrzebują zmian w zakresie struktury finansowania lub zarządzania aktywami.

 

Nasz zespół

Poprzez nasze działania, uzupełniamy kompetencje kadry zarządzającej oraz działów finansowych i inwestycyjnych przedsiębiorstw. Dysponujemy zespołem specjalistów z doświadczeniem realizacji projektów doradczych dla Klientów z wielu branż.

 

Dlaczego warto nas wybrać ?

 • Doświadczenie w aranżacji finansowania projektów inwestycyjnych
   
 • Kompetencje z zakresu modelowania finansowego, analizy finansowej i oceny projektów inwestycyjnych
 • Współpraca z kancelariami prawnymi, doradcami technicznymi
   
 • Zrozumienie wewnętrznych wymagań i procedur instytucji finansowych

 

Zrealizowaliśmy szereg projektów doradczych na rzecz Klientów Grupy BOŚ. Sporządzone przez nas analizy biznesowo-techniczne oraz plany restrukturyzacyjne przyczyniły się do podjęcia pozytywnej decyzji o udzieleniu finansowania.

3 mld zł - wartość pozyskanego finansowania na rzecz naszych Klientów

300 mln zł - wartość inwestycji wiatrowych z udziałem finansowania BOŚ Leasing - Eko Profit S.A.

300 MW - doradzaliśmy przy sfinansowaniu projektów OZE o łącznej mocy ponad 300 MW

6 MW - uczestniczymy bezpośrednio w rynku OZE jako właściciel farmy wiatrowej w gminie Pełczyce poprzez spółkę zależną MS Wind Sp. z o.o.

×

Wyrażam zgodę na:


a. dokonywanie przez BOŚ Leasing - EKO Profit S. A., zwaną dalej „BEP”, następujących czynności w zakresie usług i produktów BEP oraz usług i produktów dystrybuowanych przez BEP:
- przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422),
- zużywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.243, z późn.zm.)

b. udostępnianie moich danych osobowych (imię nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail) przez BEP, podmiotom powiązanym kapitałowo z BEP i współpracującym z BEP (aktualna lista podmiotów powiązanych kapitałowo z BEP i współpracujących z BEP) i na przetwarzanie przez te podmioty moich danych osobowych w ich celach marketingowych.

c. dokonywanie przez podmioty powiązane kapitałowo z BEP i współpracujące z BEP następujących czynności w zakresie ich usług i produktów oraz usług i produktów dystrybuowanych przez te podmioty:
- przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną),
- używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.243, z późn.zm.)

Potwierdzam otrzymanie informacji o:
- prawie do niewyrażenia niniejszej zgody, jak również o możliwości jej wycofania w każdym czasie,
- dobrowolności podania powyższych danych,
- prawie dostępu do treści moich danych osobowych udostępnionych przeze mnie BEP oraz ich poprawiania.