RODO

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych, to znaczy podmiotem, który samodzielnie decyduje o tym w jakim celu i jaki sposób przetwarzane są Państwa dane osobowe jest BOŚ Leasing – EKO Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-832), przy ul. Żelaznej 32, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000336182, posiadającą NIP 5252462903, kapitał zakładowy 37 127 800 zł (w całości opłacony) (dalej jako: „Spółka” lub „Administrator”).
   

 1. Kontakt z Administratorem jest możliwy:

1) listownie - pod adresem korespondencyjnym:

BOŚ Leasing – EKO Profit Spółka Akcyjna

ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa;

2) telefonicznie pod numerem:

+48 22 850 85 90;

3) za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej:

https://bosleasingekoprofit.pl/formularz_kontaktowy.html

 1. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – jest nim: Agnieszka Sadowska-Czarnota . Mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając e-mail na adres: ado.leasing@bosbank.pl  

 1. Spółka przetwarza dane osobowe zwykłej kategorii, których zakres uzależniony jest od rodzaju wniosku lub rodzaju czynności realizowanej przez Administratora.
   

 1. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w różnych celach i w oparciu o różne podstawy prawne, w zależności od tego, jak i po co zostały przekazane do Spółki.
   

 1. Spółka przetwarza Państwa dane osobowe wówczas gdy przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania przedmiotu zawartej z Państwem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Dotyczy to przetwarzania danych, które odbywa się jeżeli:

 1. planujecie Państwo zawarcie w swoim imieniu umowy z BOŚ Leasing – EKO Profit Spółka Akcyjna lub zgłaszacie żądanie podjęcia przez nas określonych działań przed zawarciem umowy,

- jeżeli robicie to jako nasz klient (obecny lub nowy) lub jako dawca zabezpieczenia wówczas dane osobowe podane przez Państwa lub uzyskane przez nas z publicznych rejestrów przetwarzamy w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy dotyczącej świadczenia usług finansowych, w szczególności przygotowania wstępnej kalkulacji usługi, oceny Państwa zdolności kredytowej (przez nas lub na podstawie udzielonego Spółce pełnomocnictwa do weryfikacji zdolności kredytowej w odpowiedniej instytucji finansowej), analizy ryzyka kredytowego, przygotowania warunków umowy i przekazania Państwu związanych z tym informacji. Zakres danych określają przedstawione Państwu formularze związane z wnioskowaną przez Państwa usługą finansową;

- jeżeli robicie to jako dostawca towarów lub usług, z których korzystamy – wówczas przetwarzamy Państwa dane w związku z działaniami poprzedzającymi zawarcie umowy, w szczególności są to dane rejestrowe lub dane do kontaktu;

 1. jesteście Państwo stroną umowy już zawartej z BOŚ Leasing – EKO Profit Spółka Akcyjna (tj. podpisaliście umowę jako nasz klient, dawca zabezpieczenia, albo dostawca towarów lub usług ) – w takiej sytuacji przetwarzamy dane, które są podawane bezpośrednio przez Państwa, mogą pochodzić z publicznych rejestrów lub z nazwy firmy, pod którą prowadzicie Państwa działalność (w formie przedsiębiorstwa indywidualnego lub spółki cywilnej lub osobowej), a także od osób, które działają w Państwa imieniu. Dane w takim przypadku są przetwarzane w celu wykonania czynności wynikających z przedmiotu zawartej umowy.
   

 1. BOŚ Leasing – EKO Profit Spółka Akcyjna przetwarza Państwa dane osobowe, aby wypełnić ciążące na sobie obowiązki prawne (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Rodzaj tych obowiązków jest uzależniony od tego na czym polega nasza współpraca z Państwem:

 1. Jeżeli jesteście naszym klientem, przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu wypełnienia obowiązków Spółki wynikających z przepisów ubezpieczeniowych, podatkowych, księgowo-rachunkowych, związanych przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finasowaniu terroryzmu, związanych z zarządzaniem ryzykiem lub innych związanych z przedmiotem relacji łączących Państwa ze Spółką;

 1. Jeżeli jesteście dostawcą towarów lub usług, z których korzystamy, wówczas przetwarzamy Państwa dane w celu wypełnienia obowiązków Spółki wynikających z przepisów i podatkowych, księgowo-rachunkowych lub innych związanych z przedmiotem podpisanej umowy;

 1. Jeżeli jesteście kandydatem do pracy (na stanowisko, dla którego zawieramy umowę o pracę), to Państwa dane osobowe (imię lub imiona, nazwisko, data urodzenia, podane przez Państwa dane kontaktowe) przetwarzamy zgodnie z art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy. Jeżeli z ogłoszenia rekrutacyjnego wynika, że do wykonywania pracy na stanowisku, na które Państwo kandydujecie konieczne jest posiadanie określonego wykształcenia, kwalifikacji lub doświadczenia, to te dane przetwarzamy zgodnie z art. 22 (1) § 2 Kodeksu pracy również w celu realizacji naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy.
   

 1. BOŚ Leasing – EKO Profit Spółka Akcyjna przetwarza Państwa dane osobowe również do celów wynikających ze swoich prawnie uzasadnionych interesów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Realizacją naszych uzasadnionych interesów są następujące działania:

 1. Jeżeli reprezentujecie Państwo naszego klienta lub jesteście dawcą zabezpieczenia lub jesteście w inny sposób związani z klientem, które zawiera lub zawarł z nami umowę – przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz przygotowaniem i przedstawieniem warunków umowy lub zawarciem i realizacją umowy z tym klientem.

 2. Jeżeli działacie Państwo w imieniu dostawców towarów lub usług (jako reprezentant, pełnomocnik, pracownik lub współpracownik) - Spółka przetwarza Państwa dane kontaktowe w celu realizacji czynności niezbędnych do wykonania przez Państwa przedmiotu umowy zawartej przez nas z dostawcą;

 1. Jeżeli jesteście Państwo naszym klientem, przetwarzamy Państwa dane osobowe do celów związanych z badaniem statystycznym i dopasowaniem produktów oferowanych przez BOŚ Leasing – EKO Profit Spółka Akcyjna do Państwa potrzeb,

– w takim wypadku Spółka przetwarza dane osobowe związane z rodzajem produktu lub sposobem korzystanie z niego przez Państwa;

 1. Jeżeli zgłaszacie Państwo roszczenia w stosunku do BOŚ Leasing – EKO Profit Spółka Akcyjna lub takie roszczenia mogą powstać w stosunku do Państwa,
  – przetwarzanie Państwa danych odbywa się w celu ustalenia, dochodzenia (w tym zabezpieczenia) lub obrony roszczeń (jeżeli jest to konieczne możemy przetwarzać również dane o stanie zdrowia lub inne dane wrażliwe – wówczas podstawę przetwarzania wszystkich danych daje nam art. 9 ust. 2 lit. f) RODO);

 1. Jeżeli jesteście Państwo naszym klientem lub działacie w jego imieniu i przedstawiamy Państwu oferty nowych lub dodatkowych produktów i usług finansowych Spółki,

– przetwarzanie Państwa danych odbywa się wówczas w celu realizacji marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług finansowych;

 1. Jeżeli kontaktujemy się z Państwem ponieważ pracujecie dla podmiotu, którego usługami lub produktami jesteśmy zainteresowani, a Państwa dane zostały przekazane lub upublicznione przez ten podmiot lub bezpośrednio przez Państwa,

– przetwarzanie Państwa danych odbywa się w celu nawiązania współpracy z podmiotem, dla którego Państwo pracują (dotyczy danych kontaktowych – imienia, nazwiska, telefonu, adresu e-mail oraz innych danych, które są niezbędne do współpracy);

 1. Jeżeli znajdują się Państwo w budynkach lub pomieszczeniach używanych przez Spółkę tj. w obszarze objętym monitoringiem wizyjnym,

– w takiej sytuacji przetwarzamy Państwa dane osobowe stanowiące Państwa wizerunek w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa Spółki, ochrony mienia Spółki i mienia innych osób znajdujących się na terenie Spółki;

 1. Jeżeli mają Państwo dostęp do infrastruktury informatycznej Spółki (sieci internet lub intranet, komputerów, telefonów drukarek lub innych urządzeń),

– w takiej sytuacji może dochodzić do przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z prowadzeniem monitoringiem Państwa uprawnień w systemach informatycznych Spółki oraz monitorowania sposobu korzystania z udostępnionego Państwu sprzętu, a także w związku z przydzielaniem Państwu kart dostępu do pomieszczeń wykorzystywanych przez Spółkę;

 1. Jeżeli śledzicie Państwo nasze profile w mediach społecznościowych (Facebook), komentujecie je, „polubiacie” nasze wpisy lub publikacje, oznaczacie nas,

– przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się wówczas w celu budowania wizerunku lub promocji naszej marki lub produktów w mediach społecznościowych (dotyczy danych takich jak: nazwa konta, która może być Państwa imieniem i nazwiskiem, a także wizerunek na zdjęciu profilowym i inne dane, które wprowadzacie w profilu lub publikowanych treściach, którymi może być w szczególności Państwa adres e-mail/numer telefonu, data urodzenia, płeć);

 1. Jeżeli klikacie Państwo w nasze internetowe reklamy, banery lub przeglądacie nasze strony internetowe,

– przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu dokonania właściwej konfiguracji tych kanałów informowania o naszej marce lub produktach z wykorzystaniem mechanizmów tzw. ciasteczek (ang. cookies) oraz Google analitics (dotyczy danych takich jak: adres IP, dane dotyczące historii aktywności na stronie, dane o lokalizacji, rodzaju urządzenia, identyfikatora reklamowego użytkownika);

 1. Jeżeli są Państwo autorami lub współautorami dzieł podlegających ochronie prawnoautorskiej, których nie nabyliśmy bezpośrednio od Państwa,

– przetwarzanie Państwa danych obywa się w celu realizacji przysługujących nam autorskich praw majątkowych oraz realizacji obowiązków związanych z oznaczaniem Państwa autorstwa, co ma miejsce w szczególności w przypadku zawierania umów dotyczących systemów informatycznych wykorzystywanych przez Spółkę (dotyczy danych takich jak imię i nazwisko lub pseudonim, uprawnienia zawodowe lub inne dane związane ze specyfiką utworu);

 

 1. Jeżeli kontaktujemy się z Państwem w związku z uzyskaniem informacji dotyczącej zadowolenia z naszych produktów lub obsługi klienta, w tym korzystania z naszych kanałów w mediach społecznościowych lub naszej strony www,

– przetwarzanie odbywa się w celu badania satysfakcji z naszych produktów lub obsługi (obejmuje: imię, nazwisko lub numer umowy, numer telefonu/adres e-mail).

 1. BOŚ Leasing – EKO Profit Spółka Akcyjna przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) jeżeli:

  1. prowadzimy wobec Państwa jako naszych klientów działania marketingowe wymagające uzyskania odrębnych zgód (marketing pośredni), przetwarzamy w tym celu dane kontaktowe,

  2. nie są ani nie byli Państwo naszymi klientami, a prowadzimy wobec Państwa działania marketingowe (jakikolwiek rodzaj tych działań), przetwarzamy wówczas Państwa dane kontaktowe,

  3. skierowali Państwo do nas pytanie lub informację z wykorzystaniem formularza kontaktowego, chatu w mediach społecznościowych, telefonu, (bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów z nami współpracujących) lub wiadomości e-mail, a nie jesteście Państwo naszym klientem ani dostawcą (dane kontaktowe),

  4. skontaktowali się Państwo z naszą infolinią lub numerem telefonu, dla którego rozmowy telefoniczne, w których wezmą Państwo udział będą nagrywane (głos, dane identyfikujące Państwa lub podane przez Państwa w trakcie rozmowy),

  5. prowadzimy rekrutację dotyczącą współpracy na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa o dzieło, zlecenie), wszystkie Państwa dane przetwarzamy na podstawie Państwa zgody,

  6. podali Państwo z własnej inicjatywy w dokumentacji rekrutacyjnej na stanowisko, dla którego zawieramy umowę o pracę, dodatkowe dane osobowe (więcej niż te, które przetwarzamy w związku z przepisami prawa pracy) – te dodatkowe dane przetwarzamy na podstawie Państwa zgody.


Zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych możecie Państwo w każdej chwili wycofać w taki sam sposób, w jaki skontaktowaliście się z nami w celu jej wyrażenia. Jeżeli nie pamiętacie Państwo sposobu wyrażenia swojej zgody, możecie przesłać do nas informację o jej cofnięciu również na adres e-mail ado.leasing@bosbank.pl Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 

 1. Państwa dane osobowe będą przez nas udostępniane innym podmiotom wyłącznie w niezbędnym zakresie. Podmiotami, którym mogą zostać udostępnione dane osobowe są upoważnieni pracownicy i współpracownicy oraz inne osoby działające z upoważnienia BOŚ Leasing – EKO Profit Spółka Akcyjna W określonych przypadkach mogą je otrzymywać również podmioty z sektora nadzorczego i regulacyjnego.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być następujące podmioty lub kategorie podmiotów:

 1. Komisja Nadzoru Finansowego,

 2. Biuro Informacji Kredytowej S.A.,

 3. instytucje kredytowe i płatnicze,

 4. Związek Polskiego Leasingu,

 5. biura informacji gospodarczej,

 6. instytucje prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,

 7. zakłady ubezpieczeń,

 8. izby rozliczeniowej,

 9. inne instytucje uprawnione do odbioru Państwa danych na gruncie odpowiednich przepisów prawa,

 10. podmioty z grupy kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A.,

 11. podmioty przetwarzające dane na zlecenie Spółki,

 12. podmioty świadczące usługi na rzecz Spółki (ubezpieczeniowe, informatyczne, prawne i windykacyjne, marketingowe, firmy informatyczne i świadczące usługi serwisowe naszych urządzeń lub systemów, podmioty administrujące naszą stroną www lub kanałami w mediach społecznościowych),

 13. doradcy podatkowi lub inni konsultanci, kancelarie prawne, biura księgowo lub rachunkowe, biegli rewidenci, audytorzy i udzielające nam akredytacji lub certyfikacji,

 14. poczta polska, firmy transportowe i kurierzy,

 15. Google, Facebook, Linkedin.


Państwa dane otrzymują również właściwe organy, jeżeli wiąże się to z realizowaniem ich zadań publicznych wynikających z przepisów prawa lub sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości.

Informacje o aktualnej liście podmiotów, którym udostępniamy Państwa dane w związku z przetwarzaniem, które Państwa dotyczy można uzyskać pisząc na adres e-mail: ado.leasing@bosbank.pl.
 

 1. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego – do Wielkiej Brytanii (to znaczy do Państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
   

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń, chyba, że:

 1. powód, dla którego zebraliśmy lub przetwarzamy Państwa dane nie powoduje powstania roszczeń – wówczas przetwarzanie zakończy się niezwłocznie po zrealizowaniu celu przetwarzania,

 2. z przepisów prawa, które nakładają na Administratora określone obowiązki będzie wynikał inny termin – wówczas przetwarzanie będzie się odbywać w terminie wynikającym z tych przepisów.
   

 1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
   

 1. W przypadku danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) lub w związku z zawarciem przez Państwa umowy z BOŚ Leasing – EKO Profit Spółka Akcyjna (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) przysługuje Państwu prawo żądania przeniesienia tych danych do innego administratora.
   

 1. Mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (pkt. 7 powyżej). BOŚ Leasing – EKO Profit Spółka Akcyjna nie będzie przetwarzał po wniesieniu sprzeciwu Państwa danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. W przypadku pozostałych celów przetwarzania BOŚ Leasing – Eko Profit S.A. może nadal przetwarzać Państwa dane jeżeli będą istniały ważne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa praw i wolności – lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
   

 1. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez BOŚ Leasing – EKO Profit Spółka Akcyjna
   

 1. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak bez tych danych nie jest możliwa realizacja współpracy z BOŚ Leasing – EKO Profit Spółka Akcyjna (zawarcie lub wykonanie umowy, kontakt z nami, dostęp do informacji i materiałów o naszych produktach).
   

 1. Podanie danych, które przetwarzamy ze względu na wymogi wynikające z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) jest obowiązkowe – ich zakres i powód zbierania jest uregulowany we właściwych przepisach. Przepisy te są ustalane odpowiednio do rodzaju Państwa relacji z BOŚ Leasing – EKO Profit Spółka Akcyjna oraz wynikających z niego celów przetwarzania. Niepodanie tych danych może mieć wpływ na prawidłową współpracę z Państwem. Może też powodować dla Państwa konsekwencje wynikające z przepisów, które zmuszają nas do przetwarzania Państwa danych.
   

 1. Państwa dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowane.

 

 

 

 
 
×

Wyrażam zgodę na:


a. dokonywanie przez BOŚ Leasing - EKO Profit S. A., zwaną dalej „BEP”, następujących czynności w zakresie usług i produktów BEP oraz usług i produktów dystrybuowanych przez BEP:
- przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422),
- zużywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.243, z późn.zm.)

b. udostępnianie moich danych osobowych (imię nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail) przez BEP, podmiotom powiązanym kapitałowo z BEP i współpracującym z BEP (aktualna lista podmiotów powiązanych kapitałowo z BEP i współpracujących z BEP) i na przetwarzanie przez te podmioty moich danych osobowych w ich celach marketingowych.

c. dokonywanie przez podmioty powiązane kapitałowo z BEP i współpracujące z BEP następujących czynności w zakresie ich usług i produktów oraz usług i produktów dystrybuowanych przez te podmioty:
- przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną),
- używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.243, z późn.zm.)

Potwierdzam otrzymanie informacji o:
- prawie do niewyrażenia niniejszej zgody, jak również o możliwości jej wycofania w każdym czasie,
- dobrowolności podania powyższych danych,
- prawie dostępu do treści moich danych osobowych udostępnionych przeze mnie BEP oraz ich poprawiania.