Reklamacje

Procedura składania i rozpatrywania reklamacji w BOŚ Leasing – EKO Profit S.A.:
1. W przypadku zastrzeżeń wobec jakości Obsługi Klienta prosimy o skierowanie zgłoszenia za pomocą formularza dostępnego na stronie lub wiadomości email: reklamacje.leasing@bosbank.pl zawierającej dane identyfikacyjne: nazwa Klienta, nr NIP, numer telefonu, adres email, numer umowy/oferty, opis zastrzeżenia, oczekiwania. W przypadku braku możliwości dokonania identyfikacji na podstawie przekazanych danych BOŚ Leasing – EKO Profit S.A. zwróci się prośbą o ich uzupełnienie. BOŚ Leasing – EKO Profit S.A. zastrzega sobie prawo do weryfikacji osoby zgłaszającej i posiadania przez nią odpowiedniego umocowania obejmującego uprawnienie do składania reklamacji.

Reklamacja

Masz trudności? Zgłoś się do nas o pomoc

2. Rozpatrzenie zgłoszenia i udzielenie odpowiedzi następuje w ciągu 30 dni od otrzymania reklamacji. Klient zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji drogą poczty elektronicznej lub korespondencyjnie na adres siedziby Klienta wskazanym w umowie. Jeżeli Klient nie zawarł umowy z BOŚ Leasing – EKO Profit S.A. odpowiedź zostanie skierowana na adres email lub korespondencyjny wskazany przez składającego reklamację. Zachowanie terminu rozpatrzenia zgłoszenia jest spełnione przy wysłaniu odpowiedzi tuż przed jego upływem.

3. W przypadku zgłoszenia skomplikowanego uniemożliwiającego rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie wskazanym w pkt. 2. BOŚ Leasing – EKO Profit S.A. przekaże informację Klientowi wyjaśniając przyczynę opóźnienia oraz wskaże okoliczności, które konieczne są do ustalenia do rozpatrzenia zgłoszenia. Termin rozpatrzenia takiej reklamacji i udzielenia odpowiedzi nie będzie dłuży niż 60 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

Administratorem danych osobowych jest BOŚ Leasing - EKO Profit S.A., ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa, leasing@bosbank.pl

Podanie danych osobowych jest warunkiem złożenia reklamacji – ich niepodanie uniemożliwi złożenie reklamacji i jej rozpatrzenie przez BOŚ Leasing – EKO Profit S.A. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia złożonej reklamacji/skargi oraz w celu udzielenia odpowiedzi na reklamację/skargę.

BOŚ Leasing - EKO Profit S.A.

O Nas
Kontakt
Kariera
×

Wyrażam zgodę na:


a. dokonywanie przez BOŚ Leasing - EKO Profit S. A., zwaną dalej „BEP”, następujących czynności w zakresie usług i produktów BEP oraz usług i produktów dystrybuowanych przez BEP:
- przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422),
- zużywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.243, z późn.zm.)

b. udostępnianie moich danych osobowych (imię nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail) przez BEP, podmiotom powiązanym kapitałowo z BEP i współpracującym z BEP (aktualna lista podmiotów powiązanych kapitałowo z BEP i współpracujących z BEP) i na przetwarzanie przez te podmioty moich danych osobowych w ich celach marketingowych.

c. dokonywanie przez podmioty powiązane kapitałowo z BEP i współpracujące z BEP następujących czynności w zakresie ich usług i produktów oraz usług i produktów dystrybuowanych przez te podmioty:
- przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną),
- używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.243, z późn.zm.)

Potwierdzam otrzymanie informacji o:
- prawie do niewyrażenia niniejszej zgody, jak również o możliwości jej wycofania w każdym czasie,
- dobrowolności podania powyższych danych,
- prawie dostępu do treści moich danych osobowych udostępnionych przeze mnie BEP oraz ich poprawiania.