Pozyskiwanie i Strukturyzowanie Finansowania

Wskazujemy naszym Klientom możliwe formy i źródła finansowania oraz wspieramy w wyborze optymalnego rozwiązania. Pomagamy w pozyskaniu finansowania biorąc pod uwagę ryzyko finansowe, koszt kapitału, a także czas niezbędny do jego pozyskania.

 

W czym możemy Ci pomóc?

W ramach naszej działalności świadczymy usługi w zakresie:

 • Pozyskiwania dłużnego finansowania  komercyjnego m.in. w oparciu o środki BOŚ S.A.
 • Pozyskiwania finansowania preferencyjnego (w tym dotacje) np. z programów NFOŚiGW/WFOŚiGW.
 • Pozyskanie finansowania projektów inwestycyjnych, w tym projektów OZE
 • Pozyskiwanie kapitału od funduszy typu private equity i venture capital

BOŚ Leasing – Eko Profit S.A. świadczy również szereg usług doradczych wspierających proces pozyskania finansowania: przygotowywanie modeli finansowych, biznesplanów, studiów wykonalności, planów restrukturyzacyjnych oraz analiz biznesowo-technicznych.

Nasz Zespół

Dysponujemy zespołem specjalistów z ugruntowaną wiedzą w obszarze finansów i bankowości. Pozyskujemy kredyty komercyjne oraz środki preferencyjne, w szczególności w zakresie  inwestycji OZE (np. farmy fotowoltaiczne, biogazownie), zwiększenia efektywności energetycznej przedsiębiorstw, gospodarki niskoemisyjnej.

Dlaczego warto nas wybrać ?

 • Doświadczenie w aranżacji finansowania projektów inwestycyjnych
   
 • Kompetencje z zakresu modelowania finansowego, analizy finansowej i oceny projektów inwestycyjnych
 • Współpraca z kancelariami prawnymi, doradcami technicznymi
   
 • Zrozumienie wewnętrznych wymagań i procedur instytucji finansowych
 
czytaj wiecej
 

3 mld zł - wartość pozyskanego finansowania na rzecz naszych Klientów

300 mln zł - wartość inwestycji wiatrowych z udziałem finansowania BOŚ Leasing - Eko Profit S.A.

300 MW - doradzaliśmy przy sfinansowaniu projektów OZE o łącznej mocy ponad 300 MW

6 MW - uczestniczymy bezpośrednio w rynku OZE jako właściciel farmy wiatrowej w gminie Pełczyce poprzez spółkę zależną MS Wind Sp. z o.o.

×

Wyrażam zgodę na:


a. dokonywanie przez BOŚ Leasing - EKO Profit S. A., zwaną dalej „BEP”, następujących czynności w zakresie usług i produktów BEP oraz usług i produktów dystrybuowanych przez BEP:
- przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422),
- zużywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.243, z późn.zm.)

b. udostępnianie moich danych osobowych (imię nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail) przez BEP, podmiotom powiązanym kapitałowo z BEP i współpracującym z BEP (aktualna lista podmiotów powiązanych kapitałowo z BEP i współpracujących z BEP) i na przetwarzanie przez te podmioty moich danych osobowych w ich celach marketingowych.

c. dokonywanie przez podmioty powiązane kapitałowo z BEP i współpracujące z BEP następujących czynności w zakresie ich usług i produktów oraz usług i produktów dystrybuowanych przez te podmioty:
- przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną),
- używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.243, z późn.zm.)

Potwierdzam otrzymanie informacji o:
- prawie do niewyrażenia niniejszej zgody, jak również o możliwości jej wycofania w każdym czasie,
- dobrowolności podania powyższych danych,
- prawie dostępu do treści moich danych osobowych udostępnionych przeze mnie BEP oraz ich poprawiania.